-10% NA KATEGORIĘ NEW CHAPTER Z KODEM: JESIEN DO 19.09

Szukaj

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu „Urodziny World Citizen"

World Citizen Maciej Eliński

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest World Citizen Maciej Eliński, NIP: 7952559557
2. Fundatorem nagrody jest Organizator 

3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Instagrama. Instagram  jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Instagram Inc.

4. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.instagram.com/worldcitizen.wear (zwanej dalej “Fanpage”)

Warunki uczestnictwa

1. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, czyli uczestnik powinien mieć ukończone 18 lat.

2. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Instagram.

3. Warunkiem udziału w konkursie jest zaznaczenie „obserwuj” na Fanpage.

4. Konkurs trwa od 03.08.2021 r. do 07.08.2021 r. do godziny: 10:00

5. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 07.08.2021 r. za pośrednictwem Fanpage.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Instagram.

Zadanie konkursowe

1. Zadanie konkursowe polega na udostępnieniu konkursowego posta w swojej na relacji w serwisie Instagram oraz skomentowaniu wyżej wymienionego posta. 

2. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest zaznaczenie “obserwuj” na Fanpage.

3. W konkursie zostanie wybrany jeden zwycięzca. 

4. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Instagramie.                                                                                             Nagroda

1. Nagrodą w konkursie dla zwycięzcy jest koszulka World Citizen widoczna na zdjęciu posta konkursowego w rozmiarze S/M lub L/XL

2. Nagroda zostanie wysłana do Paczkomatu InPost lub Kurierem na wskazany adres przez zwycięzcę. Nagroda zostanie wysłana na teren Polski. 

3. Nagrodę należy odebrać jednorazowo nie później niż do dnia 30.08.2021. Po tym terminie nagroda traci ważność.

4. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzców na Fanpage.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy zgłoszeniu do konkursu, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.

7. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Instagram, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkurs Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na Instagramie"

4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

Postanowienia końcowe

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.


Koszyk

Twój koszyk jest pusty

Wybierz pierwszy produkt